Nuôi dưỡng Sáng tạo

Cách tiếp cận mới phát triển trong giáo dục mẫu giáo là dạy một cách vui tươi, thay vì phát triển các sổ làm việc và các bản lặp của quá khứ. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là giảng dạy, vì hầu hết các nhà giáo dục vẫn không thấy rằng trẻ em học thông qua trò chơi sáng tạo tự định hướng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *