Phần kỳ diệu của suy nghĩ con người

Khi bạn quan sát sự phát triển của suy nghĩ trong một trẻ và xem sự phát triển của tưởng tượng thì bạn sẽ thấy những thay đổi nhất định xảy ra trong 21 năm đầu đời. Nói chung, tưởng tượng phát triển và trở nên phong phú hơn cho đến khoảng sáu hoặc bảy tuổi sau đó nó tự biến đổi và đi sâu hơn vào bên trong thế giới trí tưởng tượng nơi trẻ em có thể hình thành hình ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *